Main Menu
Hot Price
Home
About Us
Product
Support
Driver
Contact Us
About Us
 
 
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด
 

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) รวมทั้งการให้บริการหลังการขายในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง (peripherals) และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 100/119 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นรวม 90 คน และมีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท

 

วิสัยทัศน์

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคอมพิวเตอร์แบรนไทย ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้นำระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากลมาใช้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับนี้เป็นระบบบริหารงานคุณภาพครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เอง ก็ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1956-2542 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นรายแรกในประเทศไทย

นอกจากมาตรฐานในตัวสินค้าที่ได้รับจากสถาบันมาตรฐานภายในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานในต่างประเทศ อันได้แก่ FCC ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ระหว่างการใช้งาน และมาตรฐาน UL ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องทุกเครื่องที่ผลิตโดย "POWELL" จะมีมาตรฐานทัดเทียมกับเครื่องนำเข้า

 

พันธะกิจ

 

ด้วยความตระหนักถึงพันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นเครื่องทุกเครื่องที่ผลิตโดย "POWELL" จึงได้รับการออกแบบ คัดเลือกชิ้นส่วน และตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องทุกเครื่องจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้าได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ตามบ้าน หรือผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจต่างๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มิได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและมาตรฐาน แต่เพียงอย่างเดียว หากยังให้ความสำคัญในส่วนของการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการบริจาคเครื่องให้กับกระทรวง ICT เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด เป็นต้น ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นตัว case ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมทั้งอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อก็ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

 

นโยบายบริษัทฯ

 

เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามพันธะกิจที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

"บริษัทฯ จะพัฒนา รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือพันธะสัญญา ด้วยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุงระบบคุณภาพ ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น"

โดยมีนโยบายการปฏิบัติงานคือ "รวดเร็ว และแม่นยำ"

 

ธุรกิจหลัก ของ บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

20  ปีแห่งคุณภาพที่ โพเวล อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมาย โพเวล คือเครื่องหมายคุณภาพที่มอบให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์การผลิตคอมพิวเตอร์ 20 ปีอันยาวนาน ที่ตราสินค้ายี่ห้อ โพเวล รับใช้ธุรกิจในเมืองไทย ด้วยความมุ่งมั่นแก้ปัญหาเฉพาะของแต่ละภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และ กลุ่มผู้ใช้

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ รักษาไว้ซึ่งความพึ่งพอใจของลูกค้า บริษัทโพเวล อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด ให้ความสนใจกับคุณภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การพิจารณาเลือกวัสดุ วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพสินค้าโดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพเครื่องทุกเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ตรงเวลา

ด้วยระบบการบริหารการจัดการเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า มาตรฐาน ISO 9001:2000  มาตรฐาน ISO 14001:2000  มาตรฐาน NECTEC มาตรฐาน มอก.1956-2548และ มอก.1561-2548 มาตรฐาน FCC  เป็นบทพิสูจน์คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ยี่ห้อ โพเวล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง โพเวลจึงให้ความสนใจต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้กับบุคลากรที่ควรแก่การพัฒนาความรู้ เพื่อคิดค้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป ด้วยการให้ความสำคัญอย่างสมดุล ต่อ พนักงาน ลูกค้า การตลาด การเงิน ประสิทธิภาพของการผลิต ให้บุคลากรทุกคนเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวม

นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในส่วนของการตอบแทนสังคมสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ภายใต้ตรายี่ห้อ POWELL สินค้าที่ผลิตโดยคุณภาพของฝีมือคนไทย ที่มีการพัฒนาเทียบเท่านานาประเทศ

บทพิสูจน์ความไว้ว่างใจอีกทางหนึ่งที่ได้รับจากองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ทั้งภาครัฐ เอกชนและการศึกษา ทำให้เครื่องหมายโพเวล คือความไว้วางใจที่เรามอบให้ท่าน

ผลิตภัณฑ์และบริกาหน้าที่หลักของบริษัท โพเวล อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ คือการดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ และการบริการ ด้วยการเสนอคุณค่าที่เหนือกว่าสู่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล้ำเลิศ ประกอบรวมเป็นโซลูชั่น นำเสนอแก่ลูกค้า

ภายใต้ตราสินค้ายี่ห้อ Powell บริษัทมีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ด้วยความชำนาญในการเป็นผู้จัดวางระบบแก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเสนอได้แก่ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆสำหรับคอมพิวเตอร์ 

ความยึดมั่นในมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า ทำให้เราทุ่มเทเวลากับการคัดเลือกอุปกรณ์ทุกชิ้น ที่เป็นที่ยอมรับของสากล นอกจากนั้นคุณภาพของส่วนประกอบยังถูกจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

ทำไมต้องโพเวล

            ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด พร้อมการก้าวเป็นผู้นำระดับประเทศ ลูกค้ามั่นใจใน

·        การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน

เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิต จึงได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดใกล้ชิด อันเป็นหลักประกันของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้เป็นอย่างดียิ่ง

·        การตรวจสอบคุณภาพการผลิต

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรมสำหรับผู้บริโภคจึงได้ใส่ใจการควบคุมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบหลังการผลิต  ตลอดถึงการตรวจสอบคุณภาพเครื่องทุกเครื่องก่อน ถึงมือผู้บริโภค

·        การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ

โดยยึดถือความสะดวกด้วยบริการ On Site Service 1 ปี (สามารถใช้บริการได้ 5 ครั้งในเขตพื้นที่ให้บริการ) รวดเร็ว ซื่อสัตย์ และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

·        มั่นใจกับการรักษาข้อมูล จากแผ่น Recovery CD

ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับช่วยกู้ข้อมูลเมื่อเครื่องประสพปัญหา  โดยสามารถลดความกังวลปัญหาจากเครื่อง

 

 

ทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โพเวล เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของโลกที่เล็งเห็นศักยภาพเชิงพานิชย์ของการทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในงานบริการลูกค้าและช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการให้บริการและงานสนับสนุนธุรกิจให้ลูกค้าโดยได้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตที่ www.powell.co.th โดยจัดให้มีระบบบริการข้อมูลสำหรับลูกค้าดังนี้

 

·        บริการให้คำปรึกษาผ่านทางอินเทอร์เนต

·        บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคา

·        บริการชื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เนต

·        บริการข่าวความเคลื่อนไหวด้าน ไอที

ภายใต้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน

            ความภาคภูมิใจที่ลูกค้าได้รับภายใต้ยี่ห้อโพเวล ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยความพร้อมของบุคลากรและศักยภาพในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งมอบให้กับลูกค้า ความวิริยะอุตสาหะ ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะไม่หยุดนิ่ง เรามั่นใจในมูลค่าส่วนเพิ่มที่ลูกค้าได้รับจาก มาตรฐาน ISO 9001:2000 มาตรฐาน NECTEC มาตรฐาน มอก.1956-2548และ มอก.1561-2548 มาตรฐาน FCC 

 

 

รายชื่อลูกค้า/ผลงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย

สำนักงบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จำกัด มหาชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนยุวทูตศึกษา

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย

โรงเรียนสิงห์สมุทร

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

สถาบันพระปกเกล้า

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์สผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

บริษัท ที.เอ็ม.ตะแกรงเหล็ก จำกัด

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน

บริษัท พรพิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 Download  Powell Profile

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com